Fysiotherapie

Sinds 2012 wordt fysiotherapie slechts vergoed door de basisverzekering, wanneer het een chronische aandoening betreft, die op de lijst is aangegeven.

Daarom hebben de zorgverzekeraars fysiotherapie in hun aanvullende verzekering opgenomen. Voor iedere aanvullende zorgverzekering geldt een andere vergoeding voor fysiotherapie.

Wij hebben voor 2019 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Uw declaratie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Dit geldt zowel voor de fysio-, manuele - en de kinderfysiotherapie.

Iedere zorgverzekering hanteert een andere vergoeding voor fysiotherapie. Kijk op de volgende link om te zien wat uw vergoeding in 2019 is. https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie.aspx

Betalingsvoorwaarden

Fysio-  en manuele therapie van delst Bv heeft prestaties en tarieven contractueel vastgelegd met zorgverzekeraars welke zich hebben verenigd in Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Dit houdt in dat met uitzondering van de maatschappijen die een restitutiepolis hanteren, wij bij alle zorgverzekeraars rechtstreeks declareren en gelden de tarieven die contractueel zijn overeengekomen.

Indien u bent aangesloten bij een van deze zorgverzekeraars blijft u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de nota binnen de betalingstermijn, opgenomen in de betalingsvoorwaarden van Fysio- en manuele therapie van Delst BV.

Betalingsvoorwaarden Fysio- en manuele therapie van Delst BV.

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut van Fysio- en manuele therapie van Delst BV. Bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte gesteld van deze voorwaarden.

1. Patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.

2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger in rekening gebracht worden.

3. Indien de patiënt/cliënt verzekerd is voor fysiotherapie en Fysio- en manuele therapie van Delst BV  afspraken heeft kunnen maken met de betreffende zorgverzekeraar, zal zoveel mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

4. Indien de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger niet of beperkt verzekerd is voor fysiotherapie, is hij/zij verplicht de behandelingen te betalen. Maandelijks wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht door Fysio- en manuele therapie van Delst BV. Maandelijks ontvangt de patiënt/cliënt een nota, die rechtstreeks betaald dient te worden.

5. Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

6. Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

7. Voor onverzekerde zorg zal het bedrag passend bij de afspraak met uw zorgverzekeraar in rekening gebracht worden. Indien de zorgverzekeraar het debiteuren risico op zich neemt krijgt u de rekening van hen. Indien dit niet het geval is krijgt u de rekening rechtstreeks van ons.