privacyreglementPRIVACYREGLEMENT

 Privacy en klachten Algemene verordenening gegevensbeschermingFysio- en manuele therapie van
Delst Bv voldoet aan de nieuwe AVG. In deze wet staat beschreven
hoe onze medewerkers met uw gegevens om dienen te gaan. Deze wet is opgesteld
om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De
gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden
gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens
wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden
vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet
verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw  persoonlijke gegevens. I

 Doelen en toegangsbevoegdheden
gegevensverwerkingBinnen Fysio- en manuele therapie
van Delst worden gegevens van patiënten verzameld uitsluitend voor de volgende
doeleinden:-         
Ondersteunen
en instand houden van een goede (para)medische en farmaceutische zorg en
hulpverlening;-         
Voeren van
doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder kwaliteitsbewaking van
de zorg;-         
Ondersteunen
van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;-         
Financiële
afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar
waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde
declaraties. Rechten van de betrokkeneDe Wet Bescherming
Persoonsgegevens geeft u een aantal rechten waardoor u controle kunt uitoefenen
op het gebruik van uw persoonsgegevens door diegene die binnen Fysio- en
manuele therapie van Delst uw persoonsgegevens verwerkt Recht op informatieU moet kunnen nagaan wat er met
uw gegevens gebeurt. Daarom moet een verantwoordelijke u informeren over het
doel ( of de doeleinden) van het verzamelen en zijn naam en adres. Recht op inzage en afschriftU hebt het recht om inzage te
verzoeken in uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan door een
verantwoordelijke. Door middel van schriftelijke aanvraag kunt u een
verantwoordelijke vragen of deze uw persoonsgegevens verwerkt. Als dat het
geval blijkt te zijn, moet de verantwoordelijke u binnen vier weken een
overzicht van de gegevens geven. Voor het geven van deze informatie zal een
vergoeding gevraagd worden van € 4,50. Als een overzicht gegevens bevat van een
derde, die naar verwachting bezwaar zal hebben tegen het verstrekken van die
gegevens aan u, dan moet de verantwoordelijke die derde in de gelegenheid
stellen om zijn zienswijze naar voren te brengen. De verantwoordelijke kan
weigeren aan een verzoek om inzage te voldoen als dat bijvoorbeeld noodzakelijk
is in het belang van voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten
of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Jeugdigen vanaf 12
jaar tot 16 jaar hebben dit recht. De ouders van jeugdigen van 12 tot 16 jaar
gezamenlijk met het kind. Zonder het kind hebben de ouders dit recht niet. Recht op aanvulling, correctie of
vernietigingNadat u inzage hebt gekregen,
kunt u de verantwoordelijke verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te
vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt
worden door de verantwoordelijke feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter
zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking. De
verantwoordelijk moet binnen vier weken reageren op uw verzoek. Een weigering
moet hij motiveren. Ook door middel van schriftelijke aanvraag kunt u gebruik
maken van deze mogelijkheid. In geval van inwilliging van het verzoek, moeten
andere organisaties aan wie de (onjuiste of niet ter zake doende) gegevens zijn
verstrekt, van de wijzigingen op de hoogte gesteld worden, tenzij dat
onmogelijk is of een onredelijke inspanning oplevert voor de verantwoordelijke.
De verantwoordelijke moet de wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven. Recht van verzetHet recht van verzet houdt in dat
u het recht hebt om bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen het gebruik
van uw gegevens door de verantwoordelijke. Er zijn twee vormen van verzet:U kunt in enkele gevallen verzet
aantekenen in verband met uw persoonlijke omstandigheden. Een verantwoordelijke
moet dan beslissen of hij stopt met de verwerking of hiermee doorgaat omdat hij
meent een goede reden hiervoor te hebben. De verantwoordelijke mag u een
vergoeding van ten hoogste € 4,50 vragen om uw verzoek in behandeling te nemen.
Dit geld moet hij weer teruggeven als hij het verzoek inwilligt. Voor het
aantekenen van deze vorm van verzet is schriftelijke aanvraag verplicht.Zodra u verzet aantekent tegen
het gebruik van uw gegevens voor commerciële en charitatieve doelen, moet de
verantwoordelijke dat gebruik altijd direct beëindigen. Dit is het absolute
recht van verzet. U hoeft niet te zeggen waarom en de verantwoordelijke mag
geen vergoeding vragen om een verzoek in behandeling te nemen. Een
verantwoordelijke moet u informeren over het recht van verzet. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?Voor het uitoefenen van de
genoemde rechten moet u zich schriftelijk wenden tot de praktijkhouder van Fysio-
en manuele therapie van Delst. Als u een verzoek doet om inzage in of correctie
van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat u inderdaad de persoon bent van
wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling
dat anderen uw gegevens inzien of dat u de gegevens van anderen kunt
corrigeren. Zorg er dus voor dat u in de brief uw volledige naam en voorletters
vermeldt, uw geboortedatum en uw volledige adres. De verantwoordelijke kan u
ook vragen een kopie bij te voegen van uw rijbewijs, paspoort of ander

identiteitsbewijs. GeschillenoplossingHet College Bescherming
Persoonsgegevens (CBP) bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van
rechten. Reageert de verantwoordelijke niet op bijvoorbeeld een inzageverzoek
of is de betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een
verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP. Bij behandeling van het verzoek
past het CBP het beginsel van hoor en wederhoor toe: beide partijen krijgen de
gelegenheid om hun standpunt nader toe te lichten. Aan de behandeling van een
verzoek door het CBP zijn geen kosten verbonden. Het CBP beëindigt doorgaans de
bemiddeling als u tevreden bent met de uitkomst, bijvoorbeeld doordat u inzage
in uw gegevens heeft gekregen of als uw gegevens zijn verbeterd of verwijderd. Geschillen kunnen ook worden
voorgelegd aan de rechter. De rechter kan in dergelijke gevallen advies vragen
aan het CBP. Indien men meent schade te hebben
geleden doordat de verantwoordelijk bepaalde verplichtingen niet nakomt, dan moet
men naar de rechter stappen; het CBP is niet bevoegd om schadevergoeding vast
te stellen.